van beleggers voor beleggers
www.dividendinfo.nl : actueel & compleet overzicht data AEX, AMX, AScX en Lokale Markt
beursagenda - dividendagenda - dividendbeleid - historie -FAQ
Wat wordt er met een DRIP bedoeld ?
Een DRIP staat voor een Dividend Re-Investment Plan (dividend herbeleggingsprogramma). De onderneming biedt de belegger de mogelijkheid om het netto dividend, dus na aftrek van de dividendbelasting, om te zetten in aandelen. Het verschil tussen een DRIP en een stockdividend (vanuit de agioreserve) bestaat er dus uit dat bij de laatste het volledige dividend wordt herbelegd. Mocht je voor een DRIP kiezen let dan op de kosten die de broker hiervoor rekent.
Zo kunnen bijvoorbeeld houders van aandelen ABN AMRO ervoor kiezen het (netto) contante dividend te herbeleggen in aandelen via het door ABN AMRO Corporate Broking aangeboden herbeleggingsprogramma. Aandeelhoudershouders die hierom vragen, krijgen toegang tot het programma via hun eigen bank of broker.
Wat wordt er met een dividendval ofwel dividendtrap bedoeld ?
Het dividendrendement van een aandeel wordt over het algemeen berekend door het LAATST uitgekeerde dividend te delen door de HUIDIGE koers. Daarbij kan het aanlokkelijk lijken om aandelen met het hoogste dividendrendement te kopen. Deze strategie kan succesvol zijn maar kent ook de nodige risico's. Een hoog dividendrendement ontstaat veelal door een teruglopende koers van een aandeel. Je moet je dan ook afvragen waarom de koers terug loopt. Vaak is de daling een gevolg van de algemene verwachting dat een onderneming in de toekomst zijn dividend zal verlagen. Het risico dat je loopt als je kiest voor een hoog dividendrendement wordt de dividendval / dividendtrap genoemd.
Wat wordt er met een  ‘payment in lieu of dividends’  bedoeld ?
De zogeheten ‘payment in lieu of dividends’ heeft betrekking op de dividenduitkering. Wanneer je op de handelsdag voorafgaand aan de zogeheten ex-dividenddatum de betreffende aandelen bezit, ontvang je doorgaans dividend dat ook als zodanig op het transactie-afschrift is vermeld. Echter, wanneer de aandelen door je broker zijn uitgeleend, kan de dividendbetaling staan omschreven als ‘payment in lieu of dividends’. De achterliggende reden is dat je dan geen dividend hebt ontvangen van de uitkerende onderneming, maar dat de ‘shortbelegger’, die speculeert op een koersdaling, je heeft gecompenseerd ter hoogte van het dividend.
Wat wordt er bedoeld met een herbeleggingsindex en wat is de invloed van dividend op het rendement ?
Als een index alleen de ontwikkeling weergeeft van de koersen van de aandelen die in de index zijn opgenomen en geen rekening houdt met dividenden dan praten we over een koersindex. De AEX index is een voorbeeld van zo'n koersindex. Als een aandeel ex-dividend gaat, zal de AEX index meedalen alsof het om een een gewone koersdaling gaat.
Veel buitenlandse indices zoals bv de Duitse DAX of de Amerikaanse S&P 500 zijn echter herbeleggingsindices. De herbeleggingsindex (total return index) houdt wel rekening met dividenden en telt de dividenden als het ware op bij de koersontwikkeling. Een herbeleggingsindex heeft dan ook altijd een hoger rendement - op langere termijn ongeveer 3 % - dan een vergelijkbare koersindex.
Grafiek / vergelijking AEX index met de herbeleggingsindex AEX GR . In bovenstaande grafiek is de AEX index met zwart weergeven. De herbeleggingsindex AEX - GR is blauw gekleurd.
In de periode 01 januari 2010 tot 01 januari 2019 steeg de AEX index met zo'n 64 %. De herbeleggingsindex AEX - GR steeg echter met 114 %.
In bovenstaande grafiek is de AEX index met zwart weergeven. De herbeleggingsindex AEX - GR is blauw gekleurd.
In de periode 01 januari 2010 tot 01 januari 2019 steeg de AEX index met zo'n 64 %. De herbeleggingsindex AEX - GR steeg echter met 114 %.
Op langere termijn zorgt dividend voor een ongekend groot deel van het rendement. Onderzoek wijst uit dat dividend over meerdere jaren al snel de helft van het totale rendement van een aandelenindex beslaat.
 Wat wordt er bedoeld met de payout ratio en welke waarde kan er aan gehecht worden ?

De payout ratio geeft aan welk deel van de netto winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Om dit cijfer te berekenen worden de jaarlijkse dividendbetalingen gedeeld door de winst. De hoogte van de payout ratio wordt mede bepaald door het dividendbeleid dat de onderneming nastreeft. 

Er is een verband tussen de hoogte van de payout ratio en de levensfase van een onderneming.

  • Bedrijven met weinig groeimogelijkheden, kennen doorgaans een hoge payout ratio. In plaats van schulden af te lossen of de kaspositie sterk op te laten lopen, kiest men doorgaans voor een hoge dividenduitkering uit de winst.
  • Snelgroeiende bedrijven hanteren doorgaans een lage payout ratio. De ingehouden winst wordt gebruikt om te investeren in nieuwe producten, productiecapaciteit of om nieuwe markten te openen.

Doorgaans geldt dat naarmate de payout ratio hoger wordt, het groeipotentieel van het dividend afneemt en de kans groter wordt dat het dividend wordt teruggeschroefd, mochten de zaken minder goed gaan. Daarnaast is de payout ratio in regel sectorgebonden. Bedrijven in sectoren met stabiele en voorspelbare winsten hebben doorgaans een hoge payout ratio. Cyclische bedrijven zien hun winsten daarentegen veel sterker schommelen en hebben vaak een lage payout ratio. 

Wat maakt een aandeel een Dividend Aristocrat of zelfs een Dividend King ?
Aandelen waarvan het dividend voor een periode van minimaal 25 achtereenvolgende  jaren verhoogd is noemen we "Dividend Aristocats". De echte royalty's onder de dividendaandelen zijn echter de "Dividend Kings". Deze laatsten hebben het dividend minstens 50 jaar op rij laten groeien. De Verenigde staten kent 30  dividend kings (update 22 december 2020). 
Wat wordt bedoeld met dividendlekkage ?
Nederlandse beleggers krijgen Nederlands dividend uitgekeerd onder inhouding van 15% dividendbelasting. Deze inhouding kun je meestal terugvragen / verrekenen via je belastingaangifte. Beleggingsfondsen die echter niet in Nederland zijn gevestigd, maar in bijvoorbeeld Ierland of Luxemburg, kunnen de door het fonds betaalde dividendbelasting lang niet altijd terugvorderen. Dit wordt dividendlekkage genoemd en dat dit ten koste gaat van het rendement is duidelijk. Er lopen wel procedures op Europees niveau om dit nadeel voor buitenlandse aanbieders ten opzichte van Nederlandse aanbieders op te lossen, maar vooralsnog iets om rekening mee te houden.
Hoe bereken je het jaarrendement op aandelen ? 
Het gerealiseerde aandelenrendement over een jaar ook wel total shareholders return (TSR)  genoemd wordt als volgt berekend:
 
                                                                             ontvangen dividend     +/-      koersresultaat
Aandelenrendement op jaarbasis   =          --------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                koers van het aandeel aan het begin van het boekjaar
                                                  
Bij het ontvangen dividend dienen eventuele andere vormen van kapitaalteruggaven aan aandeelhouders opgeteld te worden. In de teller dienen in rekening gebrachte kosten en/of belasting, bijvoorbeeld dividendbelasting (voor zover niet terugvorderbaar) te worden afgetrokken. In de noemer dienen in rekening gebrachte kosten (denk aan bijvoorbeeld transactiekosten) te worden bijgeteld.
Wat houdt een speciaal dividend in en wat is de invloed van dit dividend op bestaande optieseries ?
Een speciaal dividend is een onverwachte gebeurtenis die niet wordt meegenomen in de berekening van de optiepremie. Dit in tegensteling tot het reguliere dividend. Opties worden bij deze speciale dividend uitkering aangepast omdat de opties zonder deze aanpassing niet eerlijk worden gewaardeerd. De opties worden aangepast volgens de ratio methode.
 
Hierbij een voorbeeld m.b.t. het in mei 2016 door Brunel uitgekeerde speciale dividend:
 
Bestaande optie series Brunel (BI) houden de standaard contractgrootte van 100 aandelen. Daarnaast worden nieuwe optie series (BIO) toegevoegd met een afwijkende contractgrootte van 5 aandelen. De uitoefenprijs van de opties wordt aangepast met ratio 0,95681818.

Voorbeeld

1 BI P JUN 2016 16,00 met als onderliggende waarde 100 aandelen Brunel International. (16 x 0.95681818 = 15,31)

Nieuwe situatie:
1 BI P JUN 2016 15,31 met als onderliggende waarde 100 aandelen Brunel International
1 BIO P JUN 2016 15,31 met als onderliggende waarde 5 aandelen Brunel International
Een eventueel verschil wordt verrekend door middel van een equalisation payment. 
 

 

 

Een tweede voorbeeld uit juli 2018 ter illustratie van de invloed van het speciaal dividend van Sligro op de bestaande optieseries.
 
In verband met een extra dividend uitkering van € 7,57 per aandeel door Sligro heeft Euronext besloten om de contractspecificaties van de optieseries Sligro aan te passen. 
In de bestaande optie series (SLG) zijn de uitoefenprijzen met een ratio van 0.82677346 verlaagd. Onderliggend blijft de contractgrootte 100 aandelen. 
Positiehouders hebben tevens een extra serie gekregen (SLO) met een gelijke uitoefenprijs en een contractgrootte van 21 aandelen. Om eventuele afrondingsverschillen te compenseren zal op een later moment nog een contante verrekening plaatsvinden.  

Ter illustratie: 
Indien u 1 SLG Call September met uitoefenprijs van 50,00 had. Dan heeft u nu het volgende uw portefeuille; 
1 SLG Call September met uitoefenprijs 41,34 en een contractgrootte van 100 aandelen. 
Tevens bezit u nu; 
1 SLO Call September met uitoefenprijs 41,34 en een contractgrootte van 21 aandelen. 
 

 

Nawoord: Hierbij (deels) een verklaring voor de ' vreemdsoortige' optieseries die je af en toe aantreft. Geen eenvoudige kost en dus even opletten als je opties hebt bij een speciaal dividend uitkering.

Uitleg over beleggerstermen zoals:
DRIP, special / speciaal dividend en Payment in lieu of dividends.