Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke private bank actief in Nederland, België en Zwitserland. De dienstverlening richt zich voornamelijk op private banking, vermogensbeheer en merchant banking. In 2007 nam Van Lanschot Kempen & Co over. Van Lanschot is genoteerd aan Euronext Amsterdam.
Van Lanschot Kempen NV richt zich op dienstverlening aan vermogende particulieren en ondernemingen. Vermogensvorming en vermogensbescherming zijn de kern en persoonlijk contact staat hierbij centraal. Kempen & Co is de dochteronderneming van Van Lanschot en houdt zich meer bezig met de institutionele markt en verleent beleggingsdiensten.
Ex-dividend  |   Van Lanschot Kempen
ex-dividend soort dividend bedrag betaalbaarstelling
04-06-2018 Jaardividend 2017 € 1,45  12-06-2018
17-12-2018 Kapitaalteruggave € 1,50  19-12-2018
24-05-2019  Jaardividend 2018 € 1,45 03-06-2019
19-12-2019 Kapitaalteruggave € 1,50  23-12-2019
- Jaardividend 2019   € 1,45 (uitgesteld / onzeker) -
Dividendnieuws  |  Van Lanschot Kempen
Update  |  28 juli 2020 : ECB roept banken op nog even geen dividend uit te keren. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft banken formeel gevraagd om ten minste tot het einde van het jaar nog geen dividend uit te keren of eigen aandelen in te kopen. Daarmee moeten ze hun financiële slagkracht in de coronacrisis beter in stand houden.......
 
Lees verder bij de bron : Leeuwarder courant  
Update  | 22 juli 2020 : De Europese Centrale Bank (ECB) neigt ernaar banken te vragen om ten minste tot het einde van het jaar nog geen dividend uit te keren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Bij de centrale bank zouden veel beleidsbepalers vinden dat de economische situatie door de coronacrisis nog te onzeker is om te rechtvaardigen dat kredietverstrekkers weer kapitaal aan hun aandeelhouders teruggeven. Maar er zou nog geen definitieve beslissing zijn genomen.
Lees verder bij de bron : nieuws.nl
 
Update | 03 april 2020 : Van Lanschot Kempen laat weten dat de bank - indien de kapitaalratio aan de gestelde targets voldoet -  het eerder voorgestelde dividend van €1,45 over 2019 aan de aandeelhouders uitkeert. Dit in ieder geval niet voor 1 oktober 2020. 
 
Update | 03 april 2020 : Vandaag maken wij bekend dat wij de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) opvolgen en de uitkering van het dividend over 2019 uitstellen tot in ieder geval na 1 oktober 2020. We leven op dit moment in uitzonderlijke omstandigheden en wij horen en begrijpen de oproep vanuit verschillende partijen om terughoudend te zijn met het uitbetalen van dividend. Hoewel niet alle aspecten uit de aanbeveling op ons, als wealth manager, van toepassing zijn, hebben wij daarom onze verantwoordelijkheid genomen en besloten op dit moment geen dividend uit te keren.
Als wealth manager hebben wij als doel het behoud en opbouw van vermogen voor onze klanten op een duurzame manier. Onze zeer ruime kapitaal- en liquiditeitsbuffer stellen ons in staat om onze wealth managementstrategie met succes uit te voeren. Wij realiseren ons dat dit lastige tijden kunnen zijn voor onze klanten en wij zullen hen, waar nodig, met maatwerk bijstaan. Per eind december 2019 rapporteerden wij een ruime CET 1-ratio van 23,8%.
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 28 mei 2020 zal het voorstel tot vaststellen van het dividend op de agenda worden geplaatst. Zodra de omstandigheden, zoals de onzekerheden rondom het coronavirus (COVID-19), het naar de mening van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen toelaten en onze kapitaalratio aan de gestelde targets blijft voldoen, keren wij het dividend over 2019 aan onze aandeelhouders uit. Dit in ieder geval niet voor 1 oktober 2020.
Agenda  |  Van Lanschot Kempen
20-02-2020 Jaarcijfers 2019
07-05-2020 Cijfers 1-e kwartaal 2020
28-05-2020 Algemene Vergadering Aandeelhouders
26-08-2020 Halfjaarcijfers 2020
Dividendbeleid  | Van Lanschot Kempen 
Het dividendbeleid van Van Lanschot Kempen gaat ervan uit om tussen de  50% en 70% van het onderliggend nettoresultaat - de nettowinst min de lasten voor het strategische investeringsprogramma en reorganisatielasten - aan aandeelhouders uit te keren als dividend (update jan 2019)
Taxatie  WPA - Dividend  |  Van Lanschot Kempen
  WPA* payout ratio dividend info
2017  € 2,19 66 % € 1,45 + kapitaalteruggave ad € 1,00
2018 € 2,37 61 % € 1,45 + kapitaalteruggave ad € 1,50
2019 € 2,52  58 % € 1,45    (uitgesteld / onzeker) + kapitaalteruggave ad € 1,50
2020  € 0,50    TAX 60 % € 0,30    TAX   
2021 € 1,50    TAX 60 % € 0,90    TAX  
2022 € 2,00    TAX 60% € 1,20    TAX  
Outlook  | Van Lanschot Kempen 
De winstgevendheid van de financiële sector en met name de bankensector staat onder druk: "the perfect storm" 
Update| mei 2020:  Marktcommentaar dividendinfo.nl
 
De winstgevendheid van de financiële sector en met name de bankensector staat onder druk. Een opsomming die doet denken aan een perfect storm:
 
De oplopende toevoeging aan de stroppenpot: Nu de economie - mede door het coronavirus - afkoelt is het aantal klanten dat niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen groeiende. Zo verwacht ING dat het aantal faillissementen volgend jaar twee tot drie keer zo hoog liggen als in 2019. Hoewel de impact zal worden verzacht door overheidsmaatregelen, zal de crisis de banken opzadelen met meer voorzieningen voor oninbare leningen.
De oplopende uitgaven aan belastingen en voorzieningen: Nederlandse banken betalen mee aan het Europese resolutiefonds, het vangnet om toekomstige probleem banken te kunnen redden. Daarnaast is er een speciale bankenbelasting en het Europees deposito garantiestelsel, wat er voor zorgt dat spaartegoeden tot 100.000 euro gegarandeerd zijn.
Het vergroten van buffers: Het speelt al vanaf 2014 maar Nederland's grootste banken moeten extra buffers aanhouden van toezichthouder DNB. Die reserves komen bovenop de buffers die banken al moeten aanhouden vanuit Europese regelgeving. Het aanhouden van buffers verlaagt het rendement op het eigen vermogen en gaat dus ten koste van de winstgevendheid.
Het compenseren van klanten voor te veel betaalde boeterente: Recentelijk werd bekend dat ING en De Volksbank zo’n 30.000 klanten geld terugbetalen i.v.m.te hoge kosten berekend bij  tussen 2011 en juli 2016 afgesloten hypotheken. In totaal gaat het om 100.000 hypotheken die werden aangepast in die jaren. En zo blijft het verleden de banken achtervolgen.
Het controleren op witwaspraktijken: Banken hebben een wettelijk verplichte poortwachtersfunctie bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en de verantwoordelijkheid om financieel-economische criminaliteit te bestrijden lijkt alleen maar toe te nemen. De afgelopen jaren zijn er duizenden mensen aangenomen om het klantenbestand en het betalingsverkeer te monitoren. Banken betaalden in het verleden bij onvoldoende toezicht het nodige aan boetes en de laatste boete is nog niet betaald.  De aandacht voor de verantwoordelijkheid die banken hebben om financieel-economische criminaliteit te bestrijden lijkt in ieder geval voorlopig alleen maar tooe te nemen.
De kosten van stallen spaargeld bij de ECB:  Banken zijn verplicht om "overtollig" spaargeld bij de Europese Centrale Bank te stallen. De ECB rekent hiervoor een boeterente en dat heeft ertoe geleid dat de drie grootbanken de negatieve rente over grotere bedragen aan spaargeld aan hun klanten doorberekenen. Zo maakte ABN AMRO bekend vanaf 1 april 2020 een negatieve rente te berekenen in het geval dat op de betaal- en spaarrekening opgeteld meer dan € 2.500.000 staat.
 
Tegenover al deze oplopende kosten staat het negatieve rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Dit is problematisch voor de manier waarop banken traditioneel hun geld verdienen: de marge tussen het betalen van rente op spaargeld en het ontvangen van rente op uitgezette leningen. Rabobank, de Volksbank (onder andere SNS en ASN bank) en ABN AMRO zagen de rentebaten fors teruglopen. Voor ING pakte het door zijn geografische spreiding wat gunstiger uit. In een aantal landen waar de bank opereert is de concurrentie wat minder hevig en de rentemarge wat hoger is. Ondanks alles hebben de banken hun verdienmodel in 2019 behoorlijk overeind weten te houden dankzij kostenbesparingen, de groei van het leningboek en dalende rente op spaargeld. Maar ook hier lijkt de rek eruit. Het vlees is grotendeels van de botten en een negatieve rente doorberekenen wordt door de kleine spaarder niet gepikt. Ook het streven naar het verhogen van andere inkomstenbronnen, zoals vermogensbeheer of de verkoop van verzekeringen kunnen het verlies van de grootste inkomstenbron (de rentebaten) bij lange na niet compenseren. Tenslotte is er nog de angst dat de interbancaire kredietlijnen weer zullen opdrogen wanneer banken het vertrouwen in elkaars kredietwaardigheid verliezen en terughoudend worden in het lenen aan door het coronavirus-getroffen bedrijven. Dit zou kunnen leiden tot een nieuwe kredietcrisis.
Gevolg verdere margedruk en afnemende omzet.
De vooruitzichten voor de Nederlandse bankensector zijn dan ook niet al te positief ondanks de gemiddeld genomen nog steeds goede kwaliteit van uitstaande leningen en het redelijke economische klimaat. Een einde aan het lage rentebeleid van de ECB zou uitkomst brengen, maar daar ziet het er voorlopig niet naar uit. Voorlopig gaan wij er vanuit dat de winstgevendheid de komende jaren verder onder druk staat. 
 
 
Info over Van Lanschot Kempen  en alle aandelen uit de AEX, AMX, AScX en Lokale Markt met het ( getaxeerde ) dividend voor 2019 , 2020 en 2021 .